Datapool

Sinds 1978 dé intermediair tussen zelfstandige ICT-professionals en opdrachtgevers.

Datapool matcht kennis, kunde én persoonlijkheidskenmerken aan een opdracht. Freelance, vast of in een tijdelijk dienstverband.

Datapool ondersteunt en ontzorgt op het gebied van financiële en fiscale verplichtingen. Wij beschikken over actuele kennis van de verschillende arbeidsvormen en de geldende wet- en regelgeving, ook op fiscaal en juridisch gebied.

Datapool maakt werken makkelijk!

Projectleider / Project manager1708-036
Rol: Projectleider ICT infra voor onze eindklant de Gemeente Amsterdam
Locatie: Amsterdam
Start; 5-9-2017 indien haalbaar
Duur: 1 maart 2018
Aantal uren per week: 36
Tarief indicatie: Euro 77,50 maximaal [weging offerte 20% op tarief]
Bijzonderheden:
Reageren voor 25-8-2017 voor 14.00 uur bvk eerder!
Gesprekken worden ingepland tussen 29-31 augustus
Functieomschrijving
De projectleider is werkzaam binnen de afdeling Projecten en verantwoordelijk voor het realiseren van grote projecten op het gebied van serviceverlening, binnen tijd, budget en conform de acceptatiecriteria van de opdrachtgever. De functie wordt gekenmerkt door het voorbereiden en begeleiden van projecten van grote omvang en/of complexiteit.
De afdeling projecten bestaat uit projectleiders, -managers, programmamanagers, architecten en project management officers. Het team rapporteert aan de manager van de afdeling.
Werkzaamheden:
 • stemt af met bij de implementatie van projecten met betrokken partijen;
 • zorgdragen voor de adequate aansturing en bezetting van het projectteam;
 • (mede) uitvoeren van (delen van) het project;
 • realiseren van de uitvoering van het projectplan, alsmede zorgdragen voor periodieke rapportages over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten;
 • bewaken en bevorderen van de samenhang tussen verschillende met elkaar verbonden projecten;
 • stelt een eindverslag op met verantwoording voor gebruikte tijd en middelen;
 • toetsen van de opgeleverde projectresultaten aan het projectplan en, na het bereiken van de gewenste projectdoelstellingen, overdragen van relevante kennis en documenten aan de PMO en Team Projecten;
  doen van voorstellen tot processen productverbetering o.b.v. lessons learned.

De eisen waarop de kandidaat / aanbieding moet voldoen:
- CV maximaal 5 A4 lang inclusief de motivatie in word formaat
- eis is HBO diploma met Bedrijfskunde of ICT
- eis is certificering Prince2 of IPMA level C. Tijdens kennismakingsgesprek dient u dit te laten zien.
- eis is dat u aantoonbare kennis van en ervaring heeft met:
- Document managementsystemen
- Digitale dienstverlening aan burgers
- Scrum / Agile
Deze ervaring dient duidelijk te blijken uit het cv.
- eis is aantoonbare ervaring met managen van project budgetten van Euro 100k-500k
- eis is dat kandidaat 5 jaar ervaring heeft met het realiseren van technisch en organisatiewijzigingen. Moet blijken uit cv.
- eis is dat u minimaal 5 jaar ervaring heeft met gerichte ontwerpmethode en technieken, projectleiderschap en kwaliteitsmanagement. Dit moet blijken uit cv.- wens is dat u aantoonbare kennis heeft van bedrijfskunde en bestuurskunde. Dit dient uit cv te blijken.
- grote wens is dat u aantoonbare werkervaring heeft binnen een G4 gemeente.Afdeling
De gemeente Amsterdam wil optimale dienstverlening leveren aan Amsterdammers, publieke organisaties en bedrijven. Daarvoor is een duurzame, betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur nodig. ICT verzorgt dit, samen met haar partners. Medewerkers van de gemeente Amsterdam gebruiken de ICT-infrastructuur om hun dagelijkse werk te doen. De gemeentelijke ICT-infrastructuur bestaat onder andere uit een netwerk met datacenters, maar ook uit bijvoorbeeld computers, telefoons en Wi-Fi. Dit alles wordt beheerd door ICT. Zij verzorgen ook de inkoop van nieuwe voorzieningen voor de ICT-infrastructuur.Naast het verzorgen van de ICT-infrastructuur die medewerkers gebruiken, ondersteunt de afdeling ICT ook bij het optimaal vastleggen en ontsluiten van informatie binnen de gemeente. Met die informatie kan de gemeente Amsterdam haar interne processen goed inrichten, zodat optimale dienstverlening geleverd kan worden aan Amsterdammers, publieke organisaties en ondernemers.Kortom, ICT verbindt Amsterdam en haar omgeving.Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.
Test specialist1708-033
Rol: sr. test analist crm
Type inzet: Projectmatige inzet
Locatie: Den Haag
Start: zsm
Uren per week: 40 uren p.w.
Duur van de inzet: 3 mnd indicatief (met optie tot verdere verlenging)
Uiterste reactie datum: zsm
tarief indicatie: Marktconform
Voor een van onze opdrachtgevers in Den Haag zijn wij op zoek naar een ervaren test-analist.
Het betreft been gerenommeerde organisatie actief in de financiële sector, waarbij op korte termijn een grootschalige migratie naar een nieuw aan te schaffen systeem zal gaan plaatsvinden.
Inhoudelijk uitdagend en erg interessant voor wat betreft de te migreren omgeving en gekozen oplossing.
Onze opdrachtgever is op zoek naar een senior test analist met enkele jaren ervaring, opgedaan binnen de financiële sector. . Een proactieve persoonlijkheid die gemakkelijk communiceert en snel zijn of haar weg weet te vinden in een voor hem of haar nieuwe omgeving. Het daarbij benaderen van de juiste personen binnen de organisatie voor het vergaren van de juiste inhoudelijke kennis is daarbij logischerwijze essentieel. Eerdere praktische ervaring op het gebied van het testen binnen een CRM traject geniet verder de voorkeur.Beschrijving van de rol
Als testanalist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van de testanalyse. Je maakt gebruik van testspecificatietechnieken voor het bedenken en ontwerpen van testcondities en testgevallen op basis van de systeemspecificaties. Bovendien draag je als testanalist zorg voor de vastlegging van de testresultaten en de te gebruiken testhulpmiddelen (o.a. voor geautomatiseerde testuitvoering). Je hebt als testanalist ongeveer 5 jaar testervaring en voert zelfstandig testactiviteiten uit op basis van algemene instructies. Kennis en ervaring voor deze rol:
 • Hbo/academisch werk- en denkniveau.
 • Minimaal 5 jaar testervaring bij voorkeur opgedaan binnen de financiële sector.
 • Kennis en ervaring in diverse testmethodieken, waaronder Tmap en /of ISEB
 • Je bent Tmap-of ISEB gecertificeerd.
 • Klantgerichtheid en kwaliteitsbewustzijn.
 • Sociale- en communicatieve vaardigheden.
 • Je bent gewend in complexe organisatieverbanden te opereren en om te gaan met diverse belangen.
 • Kennis en ervaring met scrum en Agile.
 • Kennis van en ervaring met geautomatiseerd testen en testtools (bijv. Selenium).
 • Enige kennis van en ervaring met Rapid Application Development (RAD).
  Ervaring opgedaan binnen de pensioen branche geldt als een pré.

Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie. Graag zien we het gewenste Uurtarief daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie.
Consultant1708-032
Rol: Sr. Consultant aanbesteding
Start: medio September
Einde: Indicatief April 2018 (totaal indicatief 600uur begroot) met optie op verlenging
Locatie: Schiedam
Tariefindicatie: €120 all in Ex. btw.
De senior ICT consultant zal betrokken zijn bij de eerste drie fases.
Doelstelling opdracht
De ingehuurde consultant levert als eindproduct een specificatie op die de DCMR rechtstreeks kan verwerken als Programma van Eisen en Wensen in een Europese Aanbesteding voor het NMKA voor de meldkamer. Ook is de consultant betrokken bij de Proof of concept.
Aangezien de DCMR nu een derde poging onderneemt om het NMKA aan te besteden, willen wij de kans op succes maximaliseren. Uw kandidaat heeft zijn/haar sporen binnen het
vakgebied ruim verdiend en voorziet de DCMR van heldere adviezen. Uw kandidaat verstaat de kunst om op diverse niveaus te communiceren met stakeholders, kan verbindingen leggen en heeft de expertise, senioriteit en overtuigingskracht om de DCMR te helpen de juiste keuzes te maken.
De DCMR behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen indien naar mening van de DCMR geen van de aangeboden kandidaten de opdracht tot een goed einde kan brengen.
Onafhankelijke consultant
De DCMR wil als overheidsorganisatie de markt open, eerlijk en transparant benaderen waarbij alle ondernemers gelijk worden behandeld en wil de DCMR iedere schijn van favoritisme en willekeur uitbannen. Daarom dient u de DCMR te voorzien van deskundig, objectief en onafhankelijk advies. Om deze onafhankelijke rol te waarborgen dient uw organisatie zich te
onthouden van advisering aan marktpartijen over de aanbesteding NMKA bij de DCMR. Uw onafhankelijke rol ten opzichte van alle mogelijke marktpartijen houdt tevens in dat u geen enkel zakelijk belang heeft bij gunning aan één bepaalde marktpartij.
Opdrachtbeschrijving
In de visie van de DCMR vormt het specificeren een cruciale fase in een aanbestedingstraject.
Ten eerste zal een ondernemer zijn aanbieding baseren op de specificaties die door de DCMR zijn opgenomen in de aanbesteding. Ten tweede wordt met de opgestelde specificaties in
belangrijke mate de inhoud bepaald van de overige twee stappen in het tactisch inkoopproces (selecteren en contracteren). De DCMR streeft er naar om overspecificatie te voorkomen. Pas tijdens de uitvoering van de opdracht door de consultant zal duidelijk worden of de Specificatie de vorm krijgt van een volledig functionele beschrijving (vraagspecificatie), een
conceptspecificatie (in Programma van Eisen en Wensen), of een detailspecificatie (in een bestek). e.e.a. afhankelijk de specifieke situatie, technische (on)mogelijkheden en
inkoopbehoefte van de DCMR.
Specificaties vragen om een duidelijk beoordelingskader zodat het transparantiebeginsel en de gelijke behandeling van inschrijvers zijn gewaarborgd; de Succhi di Frutta-norm (zie bijlage 1).
De potentiële inschrijver/gegadigde moet op basis van de door u opgestelde Specificatie een goed beeld hebben wat van hem wordt verwacht om een “winnende” aanbieding op te stellen.
Als onderdeel van het eindproduct draagt uw kandidaat verantwoordelijkheid voor de volgende zaken:
 • Advies aan de DCMR met betrekking tot de technologische mogelijkheden
 • Opstellen van een Specificatie die door de DCMR opgenomen kan worden in de op te starten Europese Aanbesteding. De Specificatie is zo opgesteld dat het vinden van een
  technologische oplossing zoveel mogelijk aan de expertise uit de markt wordt overgelaten;
 • De Specificatie is objectief, neutraal en volledig, waarbij alle aspecten van de gewenste situatie bij de DCMR aan de orde komen;
 • Met het inbrengen van marktkennis wordt vastgesteld of de gevraagde specificaties realistisch, haalbaar en uitvoerbaar zijn, of de specificaties niet achterhaald zijn. Bovendien
  wordt beoordeeld of er innovaties mogelijk zijn met de opgestelde specificaties;
 • Advies aan de DCMR met betrekking tot het opstellen van een nadere overeenkomst, inclusief af te sluiten service level agreements (SLA’s).
 • Advies aan de DCMR met betrekking tot het uitvoeren van een Proof of Concept
 • Ondersteuning van de DCMR tijdens de uitvoering van de aanbesteding (o.a. beoordeling Inschrijvingen en beantwoorden vragen via de Nota van Inlichtingen)
 • De consultant is volwaardig lid van de projectgroep en neemt daarmee deel aan hetprojectmatig ontwikkelproces. Taken en verantwoordelijkheden zijn vooraf duidelijk belegd
  en de projectleider bewaakt en stuurt bij waar nodig.
  Contacten
 • Interne klanten (Meldkamer, Inspectie, Communicatie, Account, Procesondersteuning)
 • Externe klanten (Omgevingsdiensten)
 • Specialisten automatisering en informatisering
 • Inkoop
 • Business Control
  Opleiding
 • Minimaal HBO werk- en denkniveau (blijkende uit een voor de functie relevante opleiding of werkervaring)
  Werkervaring
 • Aantoonbare werkervaring met gelijkwaardige projecten
 • Minimale ervaring van vijf jaar
 • De ervaring moet recent zijn
  Competenties
  De competenties waar de kandidaat in het interview op wordt getoetst.
 • Organisatiesensitiviteit
 • Communicatieve vaardigheden
 • Overtuigingskracht
 • Resultaatgericht
 • Verandervermogen
  Positief kritisch